Myter och sanningar om spårvagnar

Myten Sanningen
Spårvagnar tar för stor plats i gaturummet. Spårvagnarna håller sig alltid exakt på sina spår och tar således mindre plats än busstrafik som kräver "vingelutrymme".
Spårvagnar kräver egen banvall. Absolut inget krav, spårvagnar kan gå i flera olika sorters gatumiljöer; i gata, på egen banvall, i tunnel, i gräsbesådd bana och i låg hastighet på gågator.
Spårvagnar är gammalmodigt. Liksom så mycket annan teknik så har spårvägen utvecklats kontinuerligt och är idag tysta och går ryckfritt. Vagnarna är ljusa, fräscha och har 70% till 100% lågt golv som underlättar på- och avstigning och är handikappvänlig.
Spårvagnar är för dyra. Vagnar och infrastruktur kostar inledningsvis mer än bussen, men de håller avsevärt längre och spårvägssystemen blir därmed på relativt kort tid samhällsekonomiska, inte minst kapacitets och miljömässigt! Genomsnittslängden för en buss är 16 år, 35 år för en spårvagn! (Lidingöbanans vagnar borde av komfortskäl byttits ut mot nya långt tidigare men passerar nu sin 60-åriga livslängd visar tydligt att spårvagnar förutsatt regeelbundet underhåll är väldigt slittåliga)
Man kan inte bygga spårväg om man redan har en tunnelbana. Visst kan man det förutsatt att de inte byggs parallellt. Det finns många tunga stråk (i Stockholm idag) som inte har T-bana och där det inte heller är ekonomiskt att anlägga en sådan, istället har spårvägen har en trafikuppgift mitt emellan busstrafik och T-banor!
Spårvagnar bullrar för mycket. Moderna spårvagnar är idag mycket tysta, betydligt tystare än en modern buss och förblir så, till skillnad från bussarna som däremot regelmässigt bullrar mer och mer ju äldre de blir.
Spårvagnars stora kapacitet leder till sämre turtäthet. Erfarenheten visar att vid införandet av nya spårvägsnät alstrar de attraktiva vagnarna så pass många nya kunder att tätare turtäthet införs. De nya resenärerna är ofta före detta bilister!
Spårvägen stjäl värdefullt utrymme från bilister. I en trång stenstad (som Stockholm) är det människor och inte fordon som ska transporteras. Den lilla reseverade ytan spårvägen upptar garanterar regelbunden, pålitlig tidtabellshållning och fastnar inte bilköer. Spårvägen är ytsnålare än bussen eftersom den håller sig exakt på sina spår. Bussens nödvändiga och inbyggda "vingelmån" omöjliggör ofta anläggandet av riktiga cykelbanor, något som däremot förenklas vid spårvägsdrift!
Man vet inte var man har spårvagnen. Fel, till skillnad från busstrafik annonserar de reserverade spåren tydligt var i gatan kollektivtrafiken finns. Bussen däremot kan dyka upp precis varsomhelst i gaturummet och busskörfältet respekteras inte fullt ut då en buss, till skillnad från en spårvagn, alltid kan köra om (enligt bilisten).
Man måste riva upp alla stans gator vid anläggandet. Spårvägen anläggs i etapper och byggs under begränsade korta tidsperioder. Djurgårdslinjens 3,5 km tog endast 10 månader att färdigställa. Den 15 km långa linje 4 skulle från beslut till trafikstart ta ca 3-4 år.
Bussar kan väl göra jobbet lika bra. Bussens opålitliga framkomlighet, dess begränsade kapacitet, dess ryckiga och skakiga fordon och deras marginella miljövinster är alla faktorer som spårvägen inte har. Spårvägen har större tyngd i gaturummet och respekteras. Vagnarna kan förlängas utan att ytterligare ett fordon med tillhörande förare (med lönekstnader) behövs. Spårvagnar släpper ut 0% avgaser och de har en attraktionskraft på f.d. bilister som t.o.m. de modernaste bussarna saknar!
Man kan inte bygga upp spårvägen som man en gång lagt ned. Det är just det man kan och det sker/har skett i mängder av städer världen över! Sedan 1978 har ett 80-tal nät anlaggts världen över och ytterligare ett 40-tal byggs eller planeras f.n. Merparten av dessa städer hade spårväg förr men de insåg att det var ett misstag att lägga ned dem!
Spårvagnar kan inte läggas om vid gatuarbetetn utan då stannar trafiken helt. Temporära "klätterspår" kan enkelt läggas ut vid olika former av trafikstörningar pga lednings- avlopps- eller någon annan form av gatuarbeten. Spårvagnen måste precis som bussen redan är skyldig att göra idag köra försöktigt förbi arbetsplatsområde.

Tack till Johan Ericsson, Cityspår!

» tram.se Spårvägslänkar / Tram links Sajtinfo tram.se / Site info tram.se Site map - toc e-post / email copyright © in English